Χριστέ, το φως το αληθινόν,

το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον,

σημειωθήτω εφ' ημάς το φως του προσώπου Σου,

ίνα εν αυτώ οψώμεθα φως το απρόσιτον.

Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου.

Πρεσβείαις της παναχράντου Σου μητρός και πάντων Σου των Αγίων.

Αμήν.

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ